Regulamin SklepyNumizmatyczne.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§. 1.
1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z Serwisu internetowego SklepyNumizmatyczne.pl dostępnego pod adresem internetowym http://sklepynumizmatyczne.pl.
2. Operatorem Serwisu internetowego SklepyNumizmatyczne.pl jest firma EB Studio S.C. z siedzibą mieszczącą się przy ul. Wawelskiej 39, 44-217 Rybnik, posiadająca numer NIP: 6423189924, numer REGON 361339084 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; e-mail: [email protected]
§. 2.
1. Serwis SklepyNumizmatyczne.pl to katalog pozwalający przeglądać i wyszukiwać Sklepy numizmatyczne, zarówno internetowe jak i stacjonarne z siedzibą na terenie Polski. Serwis gromadzi opinie o Sklepach, pochodzące od ich klientów, i na ich podstawie ustala kolejność wyświetlania na listach wyszukiwań i listach rankingowych. Serwis prowadzi również katalog produktów będącego w ofercie Sklepów, które wyraziły na to zgodę. Katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a wszelkie informacje wraz z ceną posiada jedynie funkcję informacyjną, Serwis nie prowadzi sprzedaży produktów z katalogu.
2. Usługi Serwisu są skierowane z jednej strony do Właścicieli Sklepów numizmatycznych, którzy mogą promować tu swoją działalność. Z drugiej strony, Użytkownicy, w oparciu o zamieszczone w Serwisie opinie, mogą dotrzeć do Sklepów oferujących najlepszej jakości towary i obsługę.

DEFINICJE
§. 3.
Użyte w Regulaminie pojęcia przyjmują następujące znaczenie:
1. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca strony Serwisu SklepyNumizmatyczne.pl,
2. Właściciel Sklepu – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.), który prowadzi Sklep numizmatyczny będąc jego właścicielem lub na podstawie innego tytułu prawnego z siedzibą na terenie Polski.
3. Sklep numizmatyczny/Sklep – miejsce na terenie Polski, w którym Właściciel Sklepu prowadzi działalność polegającą na sprzedaży szeroko pojętych artykułów numizmatycznych w sklepie stacjonarnym i/lub sklepie internetowym.
4. Serwis – Serwis internetowy SklepyNumizmatyczne.pl dostępny pod adresem internetowym http://sklepynumizmatyczne.pl,
5. Panel zarządzania – miejsce w Serwisie dostępne dla Właściciela Sklepu po wprowadzeniu loginu i hasła, umożliwiające m.in. zamieszczenie i modyfikowanie wizytówki, modyfikowanie danych dotyczących Sklepu, zamieszczanie zdjęć, opisu, itp.
6. Cennik – dokument w wersji elektronicznej stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. Cennik zawiera szczegółowe określenie wysokości opłat za świadczenie usług płatnych.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§. 4.
1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 9.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 18.0 lub Chrome (wszystkie wersje),
b. Włączoną obsługę Java Script i CSS,
c. Aktywny adres e-mail .
2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w poniżej tego regulaminu.

USŁUGI DLA WŁAŚCICIELI SKLEPÓW NUMIZMATYCZNYCH
§. 5.
1. Dane o Sklepach numizmatycznych zostały zgromadzone i udostępnione na stronach Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Właściciel Sklepu ma możliwość otrzymania bezpłatnego dostępu do Panelu zarządzania danymi o Sklepie zgromadzonymi w Serwisie poprzez wysłanie zapytania na adres e-mail: [email protected]
3. W odpowiedzi Operator Serwisu wyśle e-mail z zapytaniem o dane Sklepu i jego Właściciela oraz dokona ich weryfikacji celem potwierdzenia tożsamości Właściciela Sklepu. Po pozytywnej weryfikacji Właściciel Sklepu otrzyma tymczasowy login i hasło do Panelu zarządzania, które powinien zmienić po pierwszym logowaniu.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta wraz z pierwszym logowaniem Właściciela Sklepu lub osoby przez niego upoważnionej.
5. Operator Serwisu może odmówić dostępu do Panelu zarządzania Właścicielowi Sklepu w sytuacjach, o których mowa w § 9 ust. 1.
§. 6.
1. Dostęp do Panelu zarządzenia jest bezpłatny i umożliwia edycję i zarządzanie danymi Sklepu oraz jego Właściciela.
2. Operator Serwisu umożliwia skorzystanie odpłatnie z usług dodatkowych, o których mowa w Cenniku (cennik dostępny w panelu zarządzania sklepem w zakłądce PAKIETY).
3. Właściciel Sklepu nie może działać na szkodę innych przedsiębiorców, w tym wystawiać opinii o Sklepach.
4. Właściciel Sklepu jest zobowiązany do podawania wyłącznie prawdziwych informacji o Sklepie i Właścicielu. Informacje powinny obejmować dane kontaktowe i opis Sklepu. Do ww. informacji zastosowanie mają zakazy, o których mowa § 10 ust. 4.
5. Właściciel Sklepu ma obowiązek dbania, aby podane informacje były aktualne.
6. W Panelu zarządzania zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania, w szczególności służących do:
a. wczytywania i osadzania innych stron,
b. używania plików „cookie”,
c. tworzenia formularzy.
7. Właściciel Sklepu przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż Użytkownicy mogą w Serwisie zamieścić opinie o jego Sklepie Numizmatycznym. Operator Serwisu nie sprawdza treści opinii i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Są to wyłącznie opinie osób trzecich.
8. Jeżeli opinie naruszają prawa Właściciela Sklepu powinien on przesłać na adres e-mail [email protected] zawiadomienie o bezprawnym charakterze opinii wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Po otrzymaniu zawiadomienia Operator podejmie stosowne działania, w szczególności może na stałe zablokować publiczny dostęp do opinii.
§. 7.
1. Operator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi świadczone za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
2. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Panelu zarządzania, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług.
3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia na czas nieprzekraczający 72 godzin, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za wcześniejszym powiadomieniem z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu za wcześniejszym powiadomieniem.
5. Właściciel Sklepu zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Panelu zarządzania w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
6. Właściciel Sklepu ma obowiązek wykonania kopii zapasowych wszelkich danych przekazywanych do Serwisu na wypadek ich utraty.
§. 8.
1. Operator Serwisu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu Serwisu. Częstotliwość oraz czas trwania przerw technicznych uzależnione są od potrzeb technicznych. Wyłączenie odpowiedzialności nie odnosi się do konsumentów.
2. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług. Wyłączenie odpowiedzialności nie odnosi się do konsumentów.
3. Operator Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie dostępu do Panelu zarządzania. Wyłączenie odpowiedzialności nie odnosi się do konsumentów.
§. 9.
1. Operator Serwisu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a. cel lub sposób korzystania z usług Serwisu jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,
b. działalność Właściciela Sklepu lub osób, za które ponosi odpowiedzialność jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze danych podanych w Serwisie lub związanej z nimi działalności,
d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych podanych w Serwisie lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Przedsiębiorcę o zamiarze zawieszenia dostępu do Panelu Zarządzania,
e. Właściciel Sklepu dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Właściciel Sklepu utracił prawo do dysponowania danymi Sklepu,
g. Właściciel Sklepu w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a także w przypadkach mniejszej wagi Operator Serwisu może zawiesić dostęp Właściciela Sklepu do Panelu zarządzania na czas określony lub nieokreślony. O przyczynie zawieszenia Przedsiębiorca zostanie powiadomiony pocztą e-mail lub telefonicznie. Decyzja o zawieszeniu zostanie cofnięta w razie ustania przyczyny zawieszenia.
3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Serwisu zostanie przesłane na podany przez Właściciela Sklepu adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje uniemożliwieniem dostępu do Panelu zarządzania.

USŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW
§. 10.
1. Użytkownicy mogą zamieszczać swoje opinie o Sklepach Numizmatycznych.
2. Zamieszczając opinię, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu a opinia może dotyczyć tylko Sklepów Numizmatycznych z których Użytkownik korzystał. Zabrania się umieszczania więcej niż 1 opinii dla danego Sklepu z którego Użytkownik korzystał. 
3. Opinie nie są moderowane i Operator Serwisu nie ma obowiązku sprawdzania ich treści. 
4. Zabrania się publikowania na stronach Serwisu treści sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe, w szczególności:
a. treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,
b. obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej,
c. naruszające przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i/lub ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
d. zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.
5. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania zamieszczonych przez Użytkownika opinii naruszających zakaz, o których mowa w ust. 4 powyżej.
6. Zamieszczenie opinii nie wymaga podania danych osobowych Użytkownika, chyba że dane takie zawiera adres e-mail. System serwisu automatycznie zapisuje adres IP, e-mail, nick oraz czas publikacji w celu uwiarygodnienia wystawianej opinii.
7. Użytkownik ma prawo usunięcia wszelkich danych z Serwisu w dowolnym momencie poprzez kontakt z Serwisem ([email protected]).
8. Serwis nie odpowiada za treści zamieszczone przez Użytkowników. (art. 14 i 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204; dalej u.ś.u.d.e.))

 

REKLAMACJE
§. 11.
1. Reklamacje na nieprawidłowości w świadczeniu usług na podstawie regulaminu mogą zostać złożone:
a. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [email protected],
b. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Wawelska 39. 44-217 Rybnik,


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§. 12.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Serwisu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.
4. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Serwisu. O każdej zmianie regulaminu Właściciele Sklepów, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do czynności prawnych i faktycznych mających miejsce przed wejściem w życie zmian regulaminu stosuje się postanowienia regulaminu w brzmieniu obowiązującym w czasie zaistnienia danej czynności prawnej lub faktycznej.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego przygotowałem dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z tej strony internetowej. Informacja formalna na początek – administratorem strony jest EB Studio S.C. z siedzibą mieszczącą się przy ul. Wawelskiej 39, 44-217 Rybnik, posiadająca numer NIP: 6423189924, numer REGON 361339084 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres [email protected]

 

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

 

Dbam o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowałem dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • Kontaktując się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 • Korzystam z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google.
 • Wyświetlam na stronie filmy pochodzące z serwisu YouTube oraz Vimeo. Oglądanie tych filmów wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Google dotyczących usługi YouTube oraz plików cookies firmy Vimeo.
 • Korzystam z narzędzi Google Maps, wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google.
 • Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.
 • Wykorzystuję pliki cookies, byś mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły. Dane osoboweAdministratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest EB Studio S.C. z siedzibą mieszczącą się przy ul. Wawelskiej 39, 44-217 Rybnik, posiadająca numer NIP: 6423189924, numer REGON 361339084 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych). W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem [email protected] Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by skontaktować się ze mną. Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. Powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. OVH – w celu przechowywania danych na serwerze,

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu. Twoje dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Pliki cookies i inne technologie śledząceMoja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny. Cookies pozwalają mi:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z systemu map,
 • wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo,
 • zapewniać funkcje społecznościowe.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

 

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystuję je w celu prawidłowego działania strony.

 

Cookies podmiotów trzecich. Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

 

Analiza i statystyka. Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie mojej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

 

Filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo. Na stronie osadzam filmy pochodzące z serwisu YouTube oraz Vimeo. Wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.

 

Funkcje społecznościowe. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

 

Logi serwera Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.